zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU
szkoly mlodziezowe
szkoly wieczorowe
szkoly zaoczne
box nabór
box internat
box kursy
box przetargi

stypendia 2

STYPENDIA W ZSKU

 • Stypendia za wyniki w nauce (stypendium dyrektorskie)
 • Stypendia OŚWIATA
 • Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce
 • Stypendia dla uczniów uzdolnionych
 • Zasiłki szkolne
 • Stypendia szkolne
 • Stypendiu PKP PLK S.A.
 • Stypendiu PKP INTERCITY

 

Do pobrania:
Pobierz plik (httpswww.plk-sa.plfilespublicuser_uploadpdfEdukacjauchw_501_2016_Regulamin_stypendialny_szkoly_srednie.pdf.pdf.pdf)uchw_501_2016_Regulamin_stype[Stypednia PKP PLK S.A.]399 kB
Pobierz plik (INTERCITY Regulamin_program_stypendialny_13.10.2017_ap.pdf)INTERCITY Regulamin_program_stypendialny_13.10.2017_ap[Stypendium PKP INTERCITY S.A.]297 kB
Pobierz plik (regulamin_stypednia_dyre.pdf)Regulamin[Regulamin stypednia dyrektorskiego]313 kB
Pobierz plik (wniosek_z_bankiem.pdf)Wniosek z nr konta[Wniosek do stypednium dyrektorskiego]224 kB

 

stypendia1 

Stypendia za wyniki w nauce (stypendium dyrektorskie)


Wysokość stypendium: 150zł (jednorazowa wypłata/semestr)
Warunki otrzymania:

 1. średnia ocen za semestr z religią: 4.94
 2. zachowanie: bardzo dobre i wzorowe
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej


Uwaga:

Średnia ocen liczna jako śródroczna i końcoworoczna (semestralna) z religią.
Wychowawca klasy składa wypełniony wniosek do komisji stypendialnej (Pani L.Wroniak - pedagog szkolny).
Prosimy z wnioskiem dostarczyć informację o rachunku bankowym.

ZAŁACZNIKI na końcu artykułu !!!!!

 

stypendia1

 

Stypendia OŚWIATA

 

Wszelkie informacje związane z stypendiami, zasiłkami, wyprawkami szkolnymi można znaleźć na stronie www.rzeszo.pl w zakładce oświata


Bezpośredni link:   http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata

 

stypendia1

 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

 

Warunki
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1. gimnazjum klasy II i III,
2. liceum technikum,
3. zasadniczej szkoły zawodowej.

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 

 

stypendia1

 

Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce

 

Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za szczególne osiągnięcia

więcej informacji >>>

 

stypendia1

 

Stypendia dla uczniów uzdolnionych

 

Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego 

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

Zasiłki szkolne

 

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,


Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendia szkolne

 

Warunki
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium  szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 75, poz. 1362 ze zm.); obecnie wynosi ona 351 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą się ubiegać:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uchwała Nr 501/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendia PKP INTERCITY S.A.

Regulamin  programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  fundowanego przez  „PKP Intercity” S.A. w latach 2017-2020 (dalej jako: ”Regulamin”) 

 
§ 1


1. „PKP Intercity” S.A., zwana dalej „Fundatorem” prowadzi program stypendialny dla uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „Szkołami”.

2. Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz  zapewnienie Fundatorowi wykwalifikowanej kadry zawodowej.

3. Fundator decyduje o:

a) kierunkach kształcenia objętych programem stypendialnym,

b) liczbie przyznanych stypendiów na danym kierunku kształcenia w każdym roku szkolnym w poszczególnych Szkołach.

4. Fundator przekaże Szkole limity liczby Stypendystów do dnia 15 listopada 2017 r. 

5. Jednostki organizacyjne „PKP Intercity” S.A. upoważnione są do zawierania umów ze Stypendystami oraz do występowania w imieniu „PKP Intercity” S.A. w zakresie stypendium.

Więcej informacji >>>>

 

Czytając, przeglądając, rejestrując oraz logując się, czy używając w jakikolwiek inny sposób Serwisu zsku.rzeszow.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to zwykle adres e-mail. W przypadku rejestracji w Serwisie będziesz proszony o podanie większej ilości danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości i informacji osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i działalności statutowej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Linki do innych stron

Serwis może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

Prawa autorskie

Copyright 2015 ZSKU w Rzeszowie

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikację oraz żadną inną obróbkę całości lub fragmentów serwisu internetowego. Nie dozwolone jest również wykorzystywanie elementów znajdujących się na ww. stronach serwisu bez uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.
Elementy graficzne, w szczególności: logo ZSKU, prezentowane w serwisach internetowych Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego nie nadają się do wykorzystywania. W celu uzyskania odpowiednich materiałów należy zwrócić się do odpowiednich organów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.
Wszystkie adresy pocztowe zawarte w serwisie internetowym będących własnością Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego zostały tam opublikowane wyłącznie w celach kontaktowych. Ich publikacja w żadnych razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i regulacjom wprowadzanym przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustaw pokrewnych.
Pojedyncze dokumenty publikowane w Serwisie przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.
Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie w zakładce Kontakt.

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej >>>
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie >>>
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie >>>
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie >>>

 • Reforma edukacji 2017

  • Reforma edukacji MEN "DOBRA SZKOŁA" >>>
  • Reforma edukacji KO Rzeszów >>>

 • Muzeum Techniki i Militariów >>>
 • Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej >>>
 • Rzeszowski Klub Wspinaczkowy >>>
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych >>>


Przydatne w nauce angielskiego, do powtórki i poszerzenia wiadomości

 • Strona  Voice of America, doskonała do ćwiczenia umiejętności czytania, słuchania >>>
 • Powtórka ze słownictwa, z interaktywnym dźwiękiem >>>
 • Nauka angielskiego online, na wszystkich poziomach >>>
 • Strona British Council  dla uczących się języka angielskiego,  m. in. dobre ćwiczenia gramatyczne >>>
 • Doskonała strona do ćwiczenia umiejętności słuchania  plus transkrypcje, różnorodne odmiany języka mówionego >>>
 • Podcast do ćwiczenia umiejętności słuchania  >>>
 • Jak prowadzić rozmowę  po angielsku >>>

Podróż po Wlk. Brytanii – kultura, miejsca, życie 

logo klsterlogo activelogo kulalogo trm logo baltoro logo bookland logo besta logo swiadomie

unia 3

 baner zsku 2017 male

terytorialsi

MEN 1

szkoly doroslych zaocznewieczorowe

stowarzyszenie

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu