rekrutacja 1

 

Rekrutacja do internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2018/19 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (uczniowie klas pierwszych) oraz na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu w internacie. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski i Deklaracje rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. W dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów - mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1.

Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu. W kolejnych latach wychowanek składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie.

 

Terminarz rekrutacji:

  • 01-30 maja 2018r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie
  • do 9 lipca 2018r. - przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do internatu

Warunkiem przyjęcia kandydata, który nie jest uczniem ZSKU  w Rzeszowie jest dostarczenie w terminie do 10 lipca 2018r. zaświadczenia o przyjęciu ucznia (uczennicy) do klasy pierwszej wybranej szkoły.

  • 12 lipca 2018r. - ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w internacie oraz dostępne w sekretariacie szkoły.

W terminie do 7 dni od podania listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny/ może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym  odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

  • po 12 lipca 2018r.- rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
  • 30 sierpnia 2018r.- ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego.

 

 

Tabela nr. 1

Kryteria naboru do internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

KRYTERIA GŁÓWNE

LICZBA PUNKTÓW

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

5

Kandydat jest niepełnosprawny

5

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne

5

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

5

Kandydat objęty pieczą zastępczą

5

KRYTERIA DODATKOWE

LICZBA PUNKTÓW 

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły tj. odległość od miejsca zamieszkania lub/ i brak środków komunikacji publicznej:

 

-poniżej 50 km

1

-powyżej 50 km

4

-brak bezpośredniego połączenia

2

Kandydat, który uzyskał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

2

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach,

2

zawodach lub w zakresie aktywności społecznej

 

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie ZSKU

3

 Kandydat, któremu przyznano miejsce w internacie ZSKU zobowiązany jest dostarczyć do dnia 20 sierpnia 2018 roku Oświadczenie dotyczące wpłat  za wyżywienie i zakwaterowanie  w internacie (plik do pobrania - oświadczenie wpłaty).

 

 

linia

 

 poduszkaMieszkaniec internatu powinien przywieźć:

- kołdrę, poduszkę,

- poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło

                      - kubek/szklankę, talerz, sztućce do własnego użytku w pokoju.

pieniadze

 

PŁATNOŚCI  >>>>>

 

 

linia