UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:
Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą  ul. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów NIP 813-10-21-90 , REGON 690268018
reprezentowanym przez :
Dyrektora Zespołu Szkół – mgr Bogdana Rączy zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

reprezentowaną przez:

Zwanym dalszej części Wykonawcą


§1
1. Przedmiotem umowy jest dostaw:
2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów spożywczych do stołówki Zamawiającego.
3. Produkty stanowiące przedmiot umowy  muszą odpowiadać Polskim Normą.
4.Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie co najmniej 24 godziny przed dostawą . W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 godzin od złożonego zamówienia
5.Przedniot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach składanych bezpośrednio przez zamawiającego.
6. Osoba realizująca dostawę art. Spożywczych obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód  przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem oraz z należytą starannością
2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie zachowania wymaganych warunków sanitarnych Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
3. Produkty muszą być świeże , oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy.
4. Nie dopuszcza się dostawy produktów przeterminowanych lub z upływającym terminem przydatności do spożycia a także produktów nie oznaczonych czytelną datą ważności.
5. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość art. spożywczych (produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym smaku) - następuje zwrot produktów  w całości lub części.
6. Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie w terminie niezwłocznym.

7. Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych parametrach jakościowych , upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca.
8.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym
zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach,  kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.


§3
W celu zapewnienia skuteczności dostaw Wykonawca wskazuje osobę wraz z numerem telefonu , który posłuży Zamawiającemu do składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień.:……………………………………………………..


§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.10 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
2. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień 2.01.2017r., a zakończenie na dzień  31.12.2017r.


§5
1. W trakcie trwania umowy obowiązują ceny przedłożone w ofercie cenowej przedstawionej przez wykonawcę.
2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:
a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w SIWZ w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby;
b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od miesiąca. MAJ 2017r .;
c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.

§6
1.    Wartość przedmiotu umowy wynosi
Netto ………………….
VAT…………………….
Wartość brutto…………………….
słownie: ……………………………
zgodnie z otrzymaną ofertą  stanowiącą integralną część niniejszej
umowy.
2.    Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych  zawiera oferta.
3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
4.    Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.


§7
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną  dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto Wykonawcy.
2. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.

§8
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
1)    15% wartości umowy za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego po odstąpieniu od umowy.
2)    2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów.
3)    0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Kary umowne oblicza się według wartości netto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.
3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.


§9
1.    W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje  prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z  § 8 ust. 1 pkt. 3.
2.    W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1.

§10
1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej, dostarczonego osobiście lub listem poleconym drugiej stronie nie później niż 30 dni przed datą rozwiązania umowy.  
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.
 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania terminu płatności.

§11
Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd dla Zamawiającego

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

§13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej ze stron.
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA