Do pobrania:
Pobierz plik (ZAPYTANIE OCHRONA 12.2016 .docx)OCHRONA I MONITORING 2016 [zapytanie ofertowe]24 kB

 

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                Rzeszów, dnia 16.12.2016r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia Ochrona fizyczna obiektów i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej, oraz monitorowanie sygnału alarmu budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

3. Wymagania dotyczące:                                                                                                                          - służba realizowana będzie w systemie :                                                                                       od poniedziałku do piątku od godziny 7:30-21:30 lub 9:30 -21:30,                                                               soboty i niedziele od 7:00 do 14 :00 lub 7:30–17:30- podana ilość służb może ulec zmianie.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zostanie przekazany przez kierownika gospodarczego pracownikom ochrony.                                                                                          

- terminu wykonania zamówienia: od 02.01.2017r. do 20.12.2017r,

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- innych warunków realizacji zamówienia:

Zatrudnienie pracownika ochrony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasy pracy- Zał. Nr 1 do oferty.

Wykonawca dołączy do treści oferty kopię koncesji udzielonej na ochronę osób i mienia.

Wykonawca załączy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                   ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 22.12.2016r. do godz. 09:00.Otwarcie 9;45 gabinet dyrektora pokój nr 17.

Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Ochrona fizyczna obiektów i mienia na 2017r.

                                                                              

 

                                                                                       ………………………………………………………………..

                                                                                                    Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                      

                                                                                               Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                               Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ........................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………………………………

Regon …………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Szacunkowa wartość zamówienia : 3 300 godz. x………….(cena za 1godz. netto),                             VAT %………………….,          cena za 1 godz. brutto……………

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                              ………………………………………………………                                                                                                        

Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 1

 

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres czynności wykonywanych

przez daną osobę

Podstawa
do dysponowania daną osobą

np. umowa o pracę na pełen etat

1      
2      

Oświadczam, że osoby wymienione w tabeli, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zatrudnione są na podstawie……………………………

   ................................................                                              ....................................................

            miejscowość i data                                                                               Podpis osoby upoważnionej

                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy

                                                                                                                                                                

  

Załącznik nr 2

Projekt umowy

 

 

 

 

UMOWA

zawarta w dniu ………….. r. w Rzeszowie, pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów -Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

ul. Sucharskiego 4

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoły- mgr Bogdana Rączy

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

reprezentowanym przez:

………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

 

§1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na przejęciu z dniem 02.01.2017 r. bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej oraz monitorowanie sygnału alarmu budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
 2. Służba ochrony realizowana będzie w systemie:
  - od poniedziałku do piątku – od godz.7.30 do 21.30

       - w soboty i niedziele 7.30 do 17.30

Zamawiający co miesiąc przedstawi szczegółowy harmonogram prac pracowników ochrony

 1. Szacowana łączna ilość godzin ochrony, za cały okres trwania niniejszej umowy,                                           wynosi 3 300 godz.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony na poszczególnych stanowiskach określa „Instrukcja obiektowa” stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

 1. Pracownicy ochrony ochraniający obiekt podlegają bezpośrednio Wykonawcy.
 2. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ochrony i koordynacje działań ochronnych prowadził będzie ze strony Wykonawcy. ……………………..    
 3. Na mocy niniejszej umowy w zakresie wykonywania działań podstawowych (§1) przełożonym służbowym pracowników ochrony ze strony Zamawiającego staje się: Kierownik Gospodarczy –

……………………

 1. W zakresie zlecenia objętego umową w/w osoba ma prawo wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy bez ograniczeń, pod warunkiem odnotowania ich w „Książce służby dozorowania”.
 2. Polecenia te będą wykonane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów.
 3. Zamawiający

§ 3

W celu prawidłowego wykonania zlecenia Wykonawca ma prawo do:

 1. Ustalania uprawnień osób do przebywania w obiekcie chronionym.
 2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 3. Wzywania osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu lub stwierdzenia zakłócenia porządku.
 4. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
 5. Penetracji wszystkich dostępnych, otwartych miejsc w obiekcie.
 6. Sprawdzania prawidłowości zamknięć obiektów, które powinny być zamknięte.
 7. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów.

§ 4

 1. Zamawiający umożliwi wykonanie usługi ochrony poprzez:
 2. udostępnienie pomieszczenia na terenie chronionego obiektu dla służb dozoru oraz wyposażenie w środki sanitarno-higieniczne i środki łączności,
 3. zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności
  z przepisami ppoż. i bhp,
 4. zabezpieczenie zgodnie z posiadanymi możliwościami terenu obiektu tj. ogrodzenie, oświetlenie, itp.
 5. Wykonawca będzie prowadził „Książkę służby dozorowania” w której służba ochrony odnotowywać będzie wszelkie fakty związane z wykonywaniem zlecenia, a w szczególności:
 6. czas pracy pracowników,
 7. dane personalne,
 8. informacje o interwencjach,
 9. polecenia wydawane przez Zamawiającego.
 10. Pracownicy służby ochrony będą ubrani w jednakowe, jednoznacznie rozpoznawalne mundury oraz będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem, danymi personalnymi i pełnioną funkcją.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone czynności przy użyciu osób i środków przewidzianych przepisami o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych tymi przepisami.

§ 6

Przejęcie ochrony poprzedzi sporządzenie „Protokołu przejęcia ochrony obiektu” stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 7

W zakresie nie uregulowanym niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997r. „o ochronie osób i mienia” / tekst jednolity Dz. U. Nr 145 z 2005 r. , poz. 1221 / oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8

 1. Wykonawca postępował będzie z należytą starannością w zakresie wykonywania przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającemu o przypadkach wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego mienia.
 3. Wykonawca
 4. Wykonawca załączy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
  i kontraktowej (polisa stanowi Załącznik nr 3 do umowy). W związku z tym wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu Zamawiającego mające związek z niewykonaniem przez Wykonawcę jego obowiązków w ramach realizowanej usługi do wysokości kwoty zawartej w polisie przejmuje ubezpieczyciel.

§ 9

Ustala się następujące warunki płatności Zamawiającego dla Wykonawcy za wykonanie usługi:

 1. Za wykonanie usługi ochrony obiektów określonej w § 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości ….. zł (słownie………………….) plus podatek VAT za 1 godz. pracy pracownika ochrony. Wynagrodzenie miesięczne stanowiło będzie iloczyn wyżej podanej stawki oraz rzeczywistej liczby godzin ochrony wykonanej przez wszystkich pracowników ochrony w danym miesiącu.
 2. Przewidywana łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu umowy wynosi NETTO……………………. zł (słownie: …………………………..)

plus podatek VAT,

Wartość brutto   ……………………..(słownie………………………)

jednakże ostateczna wartość będzie zależeć od przyjętej ww. stawki godzinowej wynagrodzenia i liczby faktycznie zrealizowanych godzin pracy pracowników ochrony.

 1. W oparciu o ustalone w umowie warunki wykonywania usługi ochrony Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 3-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni o treści:

Nabywca

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

NIP 8130008613

Odbiorca faktury-płatnik

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 1. Zamawiający
 2. Na podstawie w/w faktury Zamawiający przekazuje na konto Wykonawcy w Banku należną kwotę pieniężną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie dotrzymania terminu wypłaty należności Zleceniodawca sam nalicza ustawowe odsetki.

§ 10

 1. Umowa zostaje zawarta od 02.01.2017r. na czas określony do 20.12.2017r. z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku udowodnionego rażącego niewykonywania przez Wykonawcę postanowień zawartej umowy i nie reagowania na pisemne upomnienia ze strony .
 3. W przypadku niepłacenia należności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego przez okres dwóch miesięcy Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

 1. Spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać
  w drodze negocjacji respektując wzajemne interesy i w duchu zawartej umowy.
 2. W przypadku braku możliwości porozumienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego właściwy miejscowo.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca: