Do pobrania:
Pobierz plik (TONERY TUSZE NA 2017.docx)tonery, tusze 2017[zapytanie ofertowe]21 kB

 

……………………………..

   pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                              

                                                                                            

   Rzeszów; 19.01.2017r.

                                                                                                 (miejscowość i data)      

 

 

nazwa i adres Wykonawcy

 

1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów,     ul. Sucharskiego 4.

                                             nazwa Zamawiającego

2. Przedmiot zamówienia: Materiały eksploatacyjne tonery/tusze na 2017r.

Zestawienie tuszów/ tonerów

Formularz asortymentowo-cenowy

 

Przedmiot zamówienia

(model drukarki/tusz/toner

ilość
1. SAMSUNG ML 1860 2
2. SAMSUNG ML 1640 2
3. SAMSUNG ML 2251N 2
4. SAMSUNG ML 2160 2
5. SAMSUNG ML 2545 2
6. SAMSUNG ML 1675 2
7. XEROX Work Centre 3215 10
8. HP Laser Jet 2015n 2
9. LEXMARK W812 2
10. HP Laer Jetp 2015dn 2
11. HP LASER JET 1320 2
12. HP LASER JET P 2055D 4
13. HP deskjet 940c 2
14. EPSPN L-210 2
15. EPSON Stylus SX 235w kp. 5
16. EPSON L 220 2
17. EPSON WORK 3215 2
18. BROTHER DCP 7030 2
19. Brother DCP 7055 2
20. HP LASER JET 8150DN 1
21. HP LASER JET P 1005 1
22 LEXMARK X342N 1
     
     
     
KSEROKOPIARKI  
23 RICOH AFICIO 2018D -ORYGINAŁ 1
24 NASHUATEC AFICIO 3205 2
25 CANON 2318L 2
26 RICOH ALTICIO 2022 2
 

RICOH ALTICIO

2032

 

Zamawiający dopuszcza produkty zamienne pod warunkiem , że zamiennik wykona taką samą liczbę kopi co oryginał.

3. Wymagania dotyczące:

- termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez 2017r. ilość asortymentu może ulec zmianie,

- termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- otwarcie ofert: w dniu 25.01.2017r. o godz. 12:15

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4 pok. nr 18, - sekretariat do dnia 25.01.2017r. do godz. 12:00 Oferta powinna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem: Dostawa materiałów eksploatacyjnych tonery/tusze na 2017r.

                                                                                                          

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                             podpis osoby upoważnionej

TREŚC OFERTY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres/siedziba wykonawcy ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………………………

                                                                                   Zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Za:

 

Przedmiot zamówienia

(model drukarki/tusz/toner

ilość Cena netto za 1 szt

Wartość

netto

Wartość

VAT

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1. SAMSUNG ML 1860 2          
2. SAMSUNG ML 1640 2          
3. SAMSUNG ML 2251N 2          
4. SAMSUNG ML 2160 2          
5. SAMSUNG ML 2545 2          
6. SAMSUNG ML 1675 2          
7. XEROX Work Centre 3215 10          
8. HP Laser Jet 2015n 2          
9. LEXMARK W812 2          
10. HP Laer Jetp 2015dn 2          
11. HP LASER JET 1320 2          
12. HP LASER JET P 2055D 4          
13. HP deskjet 940c 2          
14. EPSPN L-210 2          
15. EPSON Stylus SX 235w kp. 5          
16. EPSON L 220 2          
17. EPSON WORK 3215 2          
18. BROTHER DCP 7030 2          
19. Brother DCP 7055 2          
20. HP LASER JET 8150DN 1          
21. HP LASER JET P 1005 1          
22 LEXMARK X342N 1          
               
               
               
KSEROKOPIARKI            
23 RICOH AFICIO 2018D -ORYGINAŁ 1          
24 NASHUATEC AFICIO 3205 2          
25 CANON 2318L 2          
26 RICOH ALTICIO 2022 2          
 

RICOH ALTICIO

2032

           
  RAZEM WARTOŚĆ            

Cenę netto ……………………………………… zł

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami……………………………………zł

Cenę brutto ………………………………………zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ceny podane w formularzu asortymentowo- cenowym obowiązują przez cały czas trwania umowy.

dnia ……………………………..

                                                                                       …………………………………

                                                                                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                                                      pieczątka wykonawcy

projekt umowy

Umowa nr

zawarta w dniu ……………….. w Rzeszowie , pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów                       ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP 8130008613 Odbiorca faktury-płatnik Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

reprezentowanym przez: mgr Bogdana Rączy – Dyrektora Szkoły

zwanym dalej Zamawiającym

a,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą

§1.

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek –tonery/tusze na potrzeby Zamawiającego zgodnie z asortymentem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym zawartym w ofercie z dnia ………………….

2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości tonerów, tuszów pomiędzy poszczególnymi asortymentami oraz dostawę artykułów nie zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym , których nie można było przewidzieć a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy sukcesywnie, własnym transportem, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym każdorazowo , na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie .

3. Zamawiający za każdym razem będzie określał asortyment towaru oraz jego ilości.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały na adres siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.

5. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

6.Przedmiot dostawy musi być nowy, posiadać oryginalne fabryczne opakowanie, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz posiadać aktualny termin ważności.

7. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, rodzaj).

8. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towarów, nie spełniających

wymagania określone w niniejszej umowie lub uszkodzonych w wyniku transportu na własny koszt.

§3.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni należytą staranność przy realizacji umowy, rozumianą jako staranność profesjonalna w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.

4. Wykonawca wyda przedmiot umowy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

§4.

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania umowy osobie, bądź w całości, bądź w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§5.

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest

………………………….     …………………… .

§6.

  1. 1.Wartość przedmiotu netto……………………..

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ……………………                                                                            

Wartość brutto……………………….

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
  2. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

§7.

1. Należność za dostarczone materiały eksploatacyjne będzie płatna w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu

2. Wartość poszczególnych dostaw będzie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.

3. Zapłata za dostarczone materiały eksploatacyjne, nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§8.

1. Materiały eksploatacyjne objęte przedmiotem umowy będą wolne od wad.

2. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych materiałów , których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi o tym fakcie wykonawcę pisemnie.

3. Wykonawca w terminie 48 godzin od zgłoszenia wady, dokona wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.

§9.

1. W razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych :

a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 2% wartości towaru dostarczonego z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę.

Powyższe kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§10.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca poprzedzającym pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy.

§11.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 26.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

§12.

1. We wszystkich sporach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie problemy oraz sprawy wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.