Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

Rzeszów, dnia 11.04.2017r.

……………………………………………………..

pieczątka zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nazwa i adres wykonawcy

1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

2. Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego do pracowni Technik Transportu Kolejowego.

-Monitor – 26 sztuk 21-22 cale, wejścia sygnałowe DVI, D-SUB, HDMI, głośniki, możliwość montażu na uchwycie.

-Jednostka centralna – 7 sztuk System operacyjny: Windows 8.x Procesor: Intel i-3 RAM: 4GB HDD:500GB Karta graficzna z możliwością podłączenia 4 monitorów: 2 x DVI, 1x HDMI lub mini HDMI, 1 x D-SUB, płyta główna dowolna, zasilacz dowolny, obudowa tower.

-Klawiatura – 7sztuk

-Mysz przewodowa 7 sztuk

-Switch 8 portów programowalny – 1 sztuk

-Switch 16 portów programowalny – 1 sztuk

-Uchwyt do monitorów – 6 sztuk na cztery monitory mocowany do krawędzi biurka 10 kg 75x75,100x100 regulacja w pionie.

-Słuchawko- mikrofon – 7 sztuk

-Kabel sieciowy Ethernet – 200m.

-Końcówki RJ45 – 50 sztuk

-Przejściówka mini HDMI/HDMI – 7 sztuk

-Kable do monitora: 14szt. DVI, 7szt. HDMI, 7 szt. D-SUB

-Listwy zasilające nim. 5 gniazd, dł. 5 m. -7 sztuk

3. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: do 28.04.2017r.

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT

- otwarcie nastąpi: 18.04.2017r. o godz. 9:15

- warunki gwarancji: min 24miesiące

- osoba do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Łyszczarz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są cena (C) – waga kryterium 90% okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 24m. do max. 120 m).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów tj. max 100.

Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / Gma x 100 x 0,10 gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku) Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w miesiącach)- nie dłuższy niż 120m. Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie

- innych warunków realizacji zamówienia: zamawiający informuje, że na monitor, jednostkę centralną, switch obowiązuje 0 stawka VAT.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 18.04.2017r. do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Zakup sprzętu komputerowego do pracowni Technik Transportu Kolejowego.

 

………………………………………………………………..

Podpis i pieczęć Dyrektora

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

-Monitor – 26 sztuk 21-22 cale, wejścia sygnałowe DVI, D-SUB, HDMI, głośniki, możliwość montażu na uchwycie.

Cena netto za 1 szt……………………………. Wartość netto 26 szt.………………………………….

-Jednostka centralna – 7 sztuk System operacyjny: Windows 8.x Procesor: Intel i-3 RAM: 4GB HDD:500GB Karta graficzna z możliwością podłączenia 4 monitorów: 2 x DVI, 1x HDMI lub 1x mini HDMI, 1 x D-SUB, płyta główna dowolna, zasilacz dowolny, obudowa tower.

Cena netto za 1 szt……………………………. Wartość netto 7 szt.………………………………….

-Klawiatura – 7sztuk

Cena netto za 1 szt.……………………………….. Wartość netto 7 szt. ………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 7 szt.………………………………………

-Mysz przewodowa 7 sztuk

Cena netto za 1 szt……………………………….. Wartość netto 7szt. ………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 7 szt. ………………………………………

-Switch 8 portów programowalny – 1 sztuk

Cena netto za 1 szt…………………………….

-Switch 16 portów programowalny – 1 sztuk

Cena netto za 1 szt…………………………….

-Uchwyt do monitorów – 6 sztuk na cztery monitory mocowany do krawędzi biurka 10 kg 75x75,100x100 regulacja w pionie

Cena netto za 1 szt……………………………….. Wartość netto 6 szt.………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 6 szt.………………………………………

-Słuchawko- mikrofon – 7 sztuk

Cena netto za 1 szt……………………………….. Wartość netto 7 szt.………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 7 szt……………………………………

-Kabel sieciowy Ethernet – 200m. Wartość netto………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto………………………………………

-Końcówki RJ45 – 50 sztuk

Cena netto za 1 szt………………………………..

Wartość netto 50 szt………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 50 szt.………………………………………

-Przejściówka mini HDMI/HDMI – 7 sztuk

Cena netto za 1 szt……………………………….. Wartość netto 7 szt………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 7szt………………………………………

-Kable do monitora: 14sztDVI, 7szt. HDMI, 7 szt. D-SUB

Wartość netto 28 szt………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 28 szt………………………………………

-Listwy zasilające nim. 5 gniazd dł. 5m. -7 sztuk

Cena netto za 1 szt. ……………………………….. Wartość netto 7 szt. ………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto7 szt.………………………………………

Wartość netto całego zamówienia ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość brutto całego zamówienia…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- warunki gwarancji……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA ………………………………………….. ………………………………………………… Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

UMOWA nr

zawarta w dniu …………………………… r. w Rzeszowie pomiędzy

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP 8130008613

Odbiorca faktury – płatnik Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z siedzibą 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4.

- reprezentowanym przez

mgr Bogdana Rączy – Dyrektora ZSKU

zwanym zamawiającym

a,

…………………………………………………………………………………………………………………zarejestrowanym

………………………….zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod numerem ……………….,

lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

…………………………………………………………………………………….. w …………………….., pod numerem ewidencyjnym ……………………*, NIP ………………………………, REGON ………………….. – zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym

przez:

1. ………………………………………..

Zwanym wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę- zakup sprzętu komputerowego do pracowni Technik transportu kolejowego w ilości i parametrach technicznych określonych w zapytaniu ofertowym .

2. Wykaz sprzętu komputerowego zawierający cenę oraz treść oferty zapytania ofertowego stanowi załącznik do umowy.

3. Zakup, dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu umowy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.

5. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

§ 2

Miejscem właściwym do wykonania zamówienia są pomieszczenie zlokalizowane w budynku szkoły

§ 3

1. Dostawa wraz z wniesieniem zostanie wykonana przez Wykonawcę u Zamawiającego.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, atesty higieniczne, deklaracje zgodności.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia wynagrodzenie netto:

w kwocie ………………zł. (słownie: ……………………………………………………………………… )

Podatek VAT……………………………zł.( słownie: ……………………………………………………..)

brutto:

w kwocie ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………..)

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ………………………...

§ 5

1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

2. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych po dostawie.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy……………. miesięcy.

3. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy

potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie dłuższego

niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, poczta e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu urządzenia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego przesłania przez Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy za

każdy dzień opóźnienia. Kara naliczona łącznie nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego

na usunięcie wad.

3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.Zamawiający jak i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego kary umowne.

4. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 1) zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu wykonania dostawy przez

innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym dostawy

wykonanej przez innego Wykonawcę;

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.

4. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:

1) zmianą organizacyjno- prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron,

2) aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym za cenę określoną w ofercie i umowie.

3) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia

i niemożliwych do zapobieżenia.

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą na piśmie wystąpić w okresie obowiązywania umowy o dokonanie zmian wraz z opisem projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Spory zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca: