zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Rzeszów, dnia 02.10.2017r.

……………………………………………………..

pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                                     nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego poleasingowego do pracowni Technik Architektury Krajobrazu

-Monitor – 14 sztuk 22 cale, rozdzielczość ekranu 1680x1050 lub więcej .

-Jednostka centralna – 14 sztuk System operacyjny: Windows 10 (64-bit) Procesor: 64-bit Intel Core i-5 (64-bit) RAM: 8GB lub więcej HDD:500GB Karta graficzna 2GB kompatybilna z OpenGL 2.1

-Klawiatura – 14 sztuk

-Mysz przewodowa 14 sztuk    

 

 1. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: do 31.10.2017r.

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT

- otwarcie nastąpi: 9.10.2017r. o godz. 9:15

- warunki gwarancji: min 24miesiące

- osoba do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Łyszczarz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są cena (C) – waga kryterium 90% okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 24m. do max. 120 m).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów tj. max 100.

Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / Gma x 100 x 0,10 gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku) Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w miesiącach)- nie dłuższy niż 120m. Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie

- innych warunków realizacji zamówienia: na monitor, jednostkę centralną, obowiązuje 0 stawka VAT.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 09.10.2017r. do godz. 9:00. Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Zakup sprzętu komputerowego poleasingowego do pracowni Technik Architektury Krajobrazu.

 

 

 

 

………………………………………………………………..

Podpis i pieczęć Dyrektora

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

-Monitor – 14 sztuk ……………………………………………………………………………………………………………

Cena netto za 1 szt……………………………. Wartość netto 14 szt.………………………………….

-Jednostka centralna – 14 sztuk

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena netto za 1 szt……………………………. Wartość netto 14 szt.………………………………….

-Klawiatura – 14 sztuk

Cena netto za 1 szt.……………………………….. Wartość netto 14 szt. ………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 14 szt.………………………………………

 

 

 

-Mysz przewodowa 14 sztuk

Cena netto za 1 szt……………………………….. Wartość netto 14 szt. ………………………………………. Podatek VAT …………………………………………. Wartość brutto 14 szt. ………………………………………

 

Wartość netto całego zamówienia ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość brutto całego zamówienia…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- warunki gwarancji……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA ………………………………………….. ………………………………………………… Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej          

 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

 

 

UMOWA nr

zawarta w dniu …………………………… r. w Rzeszowie pomiędzy

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP 8130008613

Odbiorca faktury – płatnik Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z siedzibą 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4.

- reprezentowanym przez

mgr Bogdana Rączy – Dyrektora ZSKU

zwanym zamawiającym

a,

…………………………………………………………………………………………………………………zarejestrowanym

………………………….zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod numerem ……………….,

lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

…………………………………………………………………………………….. w …………………….., pod numerem ewidencyjnym ……………………*, NIP ………………………………, REGON ………………….. – zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym

przez:

 1. ………………………………………..

Zwanym wykonawcą

§1

 

 1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę- zakup sprzętu komputerowego poleasingowego do pracowni Technik Architektury Krajobrazu

w ilości i parametrach technicznych określonych w zapytaniu ofertowym .

 1. Wykaz sprzętu komputerowego zawierający cenę oraz treść oferty zapytania ofertowego stanowi załącznik do umowy.
 2. Zakup, dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.
 4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej


  §2

Miejscem właściwym do wykonania zamówienia są pomieszczenie zlokalizowane w budynku szkoły

§3

 1. Dostawa wraz z wniesieniem zostanie wykonana przez Wykonawcę u Zamawiającego.
 2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, atesty higieniczne, deklaracje zgodności.

§4

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia wynagrodzenie netto:

w kwocie ………………zł. (słownie: ……………………………………………………………………… )

Podatek VAT……………………………zł.( słownie: ……………………………………………………..)

brutto:

w kwocie ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………..)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ………………………...

§5

 1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
 2. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§6

Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych po dostawie.

§7

 1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy……………. miesięcy.
 3. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy

potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 1. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie dłuższego

niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, poczta e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu urządzenia.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego przesłania przez Zamawiającego.

§8

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy za

każdy dzień opóźnienia. Kara naliczona łącznie nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

 • 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego

na usunięcie wad.

3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.Zamawiający jak i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego kary umowne.

 1. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§9

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

 1. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 1) zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu wykonania dostawy przez

innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym dostawy

wykonanej przez innego Wykonawcę;

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.
 2. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

§10

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:

1) zmianą organizacyjno- prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron,

2) aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym za cenę określoną w ofercie i umowie.

3) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia

i niemożliwych do zapobieżenia.

 1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą na piśmie wystąpić w okresie obowiązywania umowy o dokonanie zmian wraz z opisem projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§12

 1. Spory zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.
 2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu