zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Do pobrania:
Pobierz plik (TONERY TUSZE NA 2018.docx)Tonery tusze 2018[załącznik]22 kB

 

 

Załącznik nr 2

……………………………..

   pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                              

                                                                                            

   Rzeszów; 19.01.2018r.

                                                                                                 (miejscowość i data)                                

                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                          

                          

                                                            

                                                                            

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów,     ul. Sucharskiego 4.

                                             nazwa Zamawiającego

 1. Przedmiot zamówienia: Materiały eksploatacyjne tonery/tusze na 2018r.

Zestawienie tuszów/ tonerów

Formularz asortymentowo-cenowy

 

Przedmiot zamówienia

(model drukarki/tusz/toner

Ilość

1.

SAMSUNG ML 1860

2

2.

SAMSUNG ML 1640

2

3.

SAMSUNG ML 2251N

2

4.

SAMSUNG ML 2160

2

5.

SAMSUNG ML 2545

2

6.

SAMSUNG ML 1675

2

7.

XEROX WorkCentre 3215

10

8.

HP Laser Jet 2015n

2

9.

HP LASERJET P 2015dn

2

10.

HP LASERJET 1320

2

11.

HP LASERJET P 2055D

4

12.

HP DeskJet 940c BK

2

13.

EPSON L-210 kpl.

2

14.

EPSON Stylus SX235w kpl.

5

15.

EPSON L 220 kpl.

2

16

BROTHER DCP 7030

2

17.

BROTHER DCP 7055

2

18.

HP LASERJET 8150DN

1

19.

HP LASERJET P 1005

1

20

LEXMARK X342N

1

21

HP LASERJET MFP M26nw

2

22

HP LASERJET Pro M402 dne

2

23

HP LASERJET Pro M 402 dn

2

KSEROKOPIARKI

 

24

RICOH AFICIO 2018D

1

25

NASHUATEC AFICIO 3205

2

26

CANON 2318L

2

27

RICOH AFICIO MP 1600

1

28

RICOH AFICIO 2022

2

29

RICOH AFICIO

2032

1

Zamawiający dopuszcza produkty zamienne pod warunkiem, że zamiennik wykona taką samą liczbę kopi co oryginał.

 1. Wymagania dotyczące:

- termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez 2018r. ilość asortymentu może ulec zmianie,

- termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- otwarcie ofert: w dniu 25.01.2018r. o godz. 12:15

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4 pok. nr 18, - sekretariat do dnia 25.01.2018r. do godz. 12:00 Oferta powinna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem: Dostawa materiałów eksploatacyjnych tonery/tusze na 2018r.

                                                                                                          

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                            podpis osoby upoważnionej

TREŚC OFERTY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres/siedziba wykonawcy ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………………………

                                                                                   Zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Za:

 

Przedmiot zamówienia

(model drukarki/tusz/toner

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto

Wartość

VAT

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1.

SAMSUNG ML 1860

2

         

2.

SAMSUNG ML 1640

2

         

3.

SAMSUNG ML 2251N

2

         

4.

SAMSUNG ML 2160

2

         

5.

SAMSUNG ML 2545

2

         

6.

SAMSUNG ML 1675

2

         

7.

XEROX WorkCentre 3215

10

         

8.

HP Laser Jet 2015n

2

         

9.

HP LASERJET P 2015dn

2

         

10.

HP LASERJET 1320

2

         

11.

HP LASERJET P 2055D

4

         

12.

HP DeskJet 940c BK

2

         

13.

EPSON L-210 kpl.

2

         

14.

EPSON Stylus SX235w kpl.

5

         

15.

EPSON L 220 kpl.

2

         

16

BROTHER DCP 7030

2

         

17.

BROTHER DCP 7055

2

         

18.

HP LASERJET 8150DN

1

         

19.

HP LASERJET P 1005

1

         

20

LEXMARK X342N

1

         

21

HP LASERJET MFP M26nw

2

         

22

HP LASERJET Pro M402 dne

2

         

23

HP LASERJET Pro M 402 dn

2

         

KSEROKOPIARKI

           

24

RICOH AFICIO 2018D

1

         

25

NASHUATEC AFICIO 3205

2

         

26

CANON 2318L

2

         

27

RICOH AFICIO MP 1600

1

         

28

RICOH AFICIO 2022

2

         

29

RICOH AFICIO2032

1

         
 

RAZEM   WARTOŚĆ

           

Cenę netto ……………………………………… zł

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami……………………………………zł

Cenę brutto ………………………………………zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ceny podane w formularzu asortymentowo- cenowym obowiązują przez cały czas trwania umowy.

dnia ……………………………..

                                                                                      …………………………………

                                                                                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                                                       pieczątka wykonawcy

projekt umowy

Umowa nr

zawarta w dniu …………………r. w Rzeszowie , pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów                       ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP 8130008613 Odbiorca faktury-płatnik Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

reprezentowanym przez: mgr Bogdana Rączy – Dyrektora Szkoły

zwanym dalej Zamawiającym

a,

……………………………………………….

reprezentowaną przez: ………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

 • 1.
 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek –tonery/tusze na potrzeby Zamawiającego zgodnie z asortymentem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym zawartym w ofercie z dnia …………….r.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości tonerów, tuszów pomiędzy poszczególnymi asortymentami oraz dostawę artykułów nie zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym , których nie można było przewidzieć a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
 • 2.
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy sukcesywnie, własnym transportem, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym każdorazowo , na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie .
 3. Zamawiający za każdym razem będzie określał asortyment towaru oraz jego ilości.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały na adres siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
 5. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

6.Przedmiot dostawy musi być nowy, posiadać oryginalne fabryczne opakowanie, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz posiadać aktualny termin ważności.

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, rodzaj).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towarów, nie spełniających

wymagania określone w niniejszej umowie lub uszkodzonych w wyniku transportu na własny koszt.

 • 3.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy.
 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca zapewni należytą staranność przy realizacji umowy, rozumianą jako staranność profesjonalna w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
 4. Wykonawca wyda przedmiot umowy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 • 4.

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania umowy osobie, bądź w całości, bądź w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 • 5.

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest

………………………….     …………………… .

 • 6.
 1. Wartość przedmiotu netto ……………

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ………………                                                                

Wartość brutto …………………………….

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 2. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 • 7.
 1. Należność za dostarczone materiały eksploatacyjne będzie płatna w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu
 2. Wartość poszczególnych dostaw będzie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.
 3. Zapłata za dostarczone materiały eksploatacyjne, nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 • 8.
 1. Materiały eksploatacyjne objęte przedmiotem umowy będą wolne od wad.
 2. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych materiałów , których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi o tym fakcie wykonawcę pisemnie.
 3. Wykonawca w terminie 48 godzin od zgłoszenia wady, dokona wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
 • 9.
 1. W razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych :
 2. a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.
 3. b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 2% wartości towaru dostarczonego z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę.

Powyższe kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

 1. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
 • 10.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca poprzedzającym pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy.

 • 11.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………. do dnia ………………….

 • 12.
 1. We wszystkich sporach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie problemy oraz sprawy wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu