Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
szkoły młodzieżowe 

nabor

REKRUTACJA 2017/2018

Punkt Naboru w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

jest czynny od 700 do 1600 w każdy dzień tygodnia.

W sobotę i niedzielę od 800 do 1200.

sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04

baner zsku 2017

linia 1

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata
- lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk - podanie do szkoły - otrzymany w szkole ponadgimnazjalnej lub pobrany ze strony internetowej www.zsku.rzeszow.pl), kandydat wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).

2.  Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

3.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu w przypadku technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (skierowanie otrzymuje kandydat  w szkole ponadgimnazjalnej).

4.  Karta zdrowia.

5.  Dwie fotografie (jedna w wersji elektronicznej).

6.  Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w wypadku jego posiadania).

7.  Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata

 

linia 1

Najważniejsze terminy przeprowadzenia rekrutacji:

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 8.05-9.06.2017 1-4.08.2017
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23-27.06.2017
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 8.05.2017 - 27.06.2017 1-22.08.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30.06.2017
do godz. 10:00
23.08.2017
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 30.06.2017 - 5.07.2017 23-25.08.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7.07.2017
do godz. 10:00
28.08.2017
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 7.07.2017 28.08.2017

 

plansza 1 x lo

plansza 1 technikum nr 11

 

plansza 1 zasadnicza nr 11

plansza 1 ogolna

 

linia 1

X Liceum Ogólnokształcące >>>>

 • kierunek WOJSKOWY, pod patronatem 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (21daplot)

Technikum nr 12  >>>>

 • TECHNIK GEODETA
 • TECHNIK BUDOWNICTWA z elementami architektury
 • TECHNIK BUDOWNICTWA z elementami wojska
 • TECHNIK INŻYNIERII SANITARNYCH (TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH)
 • TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
 • TECHNIK DRÓG I MOSTÓW
 • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ

NOWE KIERUNKI OD 2017r. TYLKO W ZSKU

 • TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO - NOWOŚĆ
 • TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - NOWOŚĆ

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11)  >>>>

 • DEKARZ (patronat firma FAKRO i RKW)
 • BETONIARZ-ZBROJARZ
 • MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH (hydraulik)
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ