rekr 12.02.2018

 

 Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
  2. Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).
  3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).
  4. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).
  5. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym), ale nie wymagamy żeby je drukowali i składali podpisane.

Proszę o czytelne wpisywanie danych oraz ich sprawdzenie (zwłaszcza numerów PESEL, bo to jest niezbędne na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nr tel).