Angielski w wydaniu maltańskim - 2017

 

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Strony internetowe do nauki  angielskiego (1).pptx)Strony internetowe do nauki angielskiego[PREZENTACJA]1676 kB
Pobierz plik (Szkoła na Malcie  i jej okolice.pptx)Szkola na Malcie i jej okolice[PREZENTACJA]9412 kB
Pobierz plik (Roślinność na Malcie.pptx)Roslinnosc na Malcie[PREZENTACJA]9835 kB

 

logo projekt

 

 

 

 

 

Główne działania w projekcie

Luty 2018
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej połączone z warsztatem, poświęconym zapoznaniu się przez całe grono pedagogiczne z informacjami dotyczącymi obu kursów. W ramach warsztatów przedstawiono kilka uniwersalnych pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć z różnych przedmiotów. Pomysły dotyczyły zarówno zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, promujących m. in. samokształcenie zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Styczeń 2018
Uczestniczki kursu prowadziły lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem nowo poznanych treści. Korzystanie z multimediów ( np. do obejrzenia krótkich filmów oraz rozwiązywania quizów na ich podstawie)  przyczyniło się do uatrakcyjnienia przekazywanych w trakcie lekcji treści nauczania.

Grudzień 2017
- w dniach 11-22.12.2017 czterech nauczycieli języka angielskiego uczestniczyło w kursach metodyczno-językowych w szkole Link School of English w Swieqi na Malcie. Panie Izabela Sagan i Alicja Sandej odbyły kurs "Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language in Secondary and Adult Education" , w ramach którego doskonaliły swój warsztat pracy poprzez analizę nowoczesnych trendów w nauczaniu języka angielskiego oraz wzbogacając swoją wiedzę o ciekawe pomysły do wykorzystania na lekcjach. Panie Magdalena Gut i Krystyna Sagan wzięły udział w kursie " Professional Development of English Language for teachers and practical use of  ICT in the classroom". W trakcie kursu, prowadzonego z zastosowaniem tablicy interaktywnej, zapoznały się z wieloma interesującymi stronami internetowymi do nauki języka angielskiego. Miały też okazję obserwować zajęcia prowadzone w różnych grupach przez nauczycieli Link School of English.
Oba kursy zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestniczki, które w oparciu o nowe materiały dydaktyczne będą urozmaicać prowadzone przez siebie lekcje języka angielskiego.

Listopad  2017
- uczestnicy mobilności odbyli szkolenia przygotowujące do wyjazdu na kursy metodyczno - językowe na Maltę, w ramach których przeprowadzono zajęcia z geografii, historii i kultury Malty jak też zajęcia z przygotowania pedagogicznego w zakresie pracy w zespole oraz kontaktów z cudzoziemcami,
-   w porozumieniu z partnerem projektu – Link School of English z Malty – dokonano rejestracji uczestników mobilności na kursy, które odbędą się w terminie 11-22.12.2017,

Październik 2017

- udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami mobilności w ramach POWER zorganizowanym przez FRSE (2.10.17),
- przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu – ustalono listę główną,  na której znalazło się 4 nauczycieli języka angielskiego oraz listę rezerwową (1 nauczyciel),
- w porozumieniu z partnerem projektu – Link School of English z Malty – wybrano 2 kursy dla nauczycieli (po 2 uczestników na każdy kurs):
1. Professional Development of English Language for teachers and practical use of  ICT in the classroom
2. Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language in Secondary and Adult Education
- podpisano umowę finansową ze wszystkimi uczestnikami mobilności,


Wrzesień 2017

- utworzenie Zespołu Projektowego i ustalenie podziału obowiązków w projekcie,
- opracowanie harmonogramu realizacji projektu,
- dokonanie weryfikacji budżetu projektu i analizy ryzyka projektu,
- opracowanie identyfikacji wizualnej dokumentów projektowych zgodnie z wytycznymi POWER,
- poinformowanie interesariuszy o realizacji projektu mobilności w ramach POWER,
- opracowanie „Regulaminu Rekrutacji” do projektu oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej

logo projekt

Partner projektu

maltaa

 

logo projekt

Opis projektu „Angielski w wydaniu maltańskim”
Projekt „Angielski w wydaniu maltańskim” realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie od 01.09.2017 do 31.10.2018  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu: „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” – nr  PO WERSE- 2017-1-PL01-KA101-037351.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 082,23 PLN

 Z analizy potrzeb ZSKU wynika, że mając na uwadze podniesienie jakości pracy w szkole, nacisk należy położyć na doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów w zakresie języka angielskiego, rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania w szczególności z uczniem słabym.  W ramach niniejszego projektu ZSKU planuje wyjazdy na 2-tygodniowe 40-godzinne kursy metodyczno-językowe z zakresu języka angielskiego do szkoły językowej na Malcie. W wyjazdach weźmie udział 4 nauczycieli języka angielskiego.
Celem mobilności będzie wzbogacenie profesjonalnych umiejętności i kompetencji kadry edukacji szkolnej co przyczyni się do rozwinięcia nowych, lepszych metod nauczania oraz innowacyjnego podejścia do kształcenia młodzieży w ZSKU. W dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jakości oferowanego przez ZSKU kształcenia ogólnego i zawodowego. Realizacja mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej ma też na celu wspieranie tworzenia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie oraz wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i pozaformalnym. Poprzez realizowaną mobilność ZSKU będzie dążyć do rozwijania europejskiego wymiaru edukacji prowadzonej w naszej szkole oraz promowania formalnego uznawania kompetencji zdobytych poprzez udział w zagranicznych szkoleniach (Europass Mobilność). Szkolenie kadry w atrakcyjnym ośrodku międzynarodowym podziała stymulująco na uczestników mobilności, ale też pokaże nowe możliwości pozostałym nauczycielom i zachęci ich do podejmowania nowych inicjatyw, których beneficjentem będzie nasza szkoła i jej uczniowie (np. realizacja kolejnych projektów w ramach Erasmus + lub eTwinning). Uczestnicy kursów będą dzielić się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych oraz warsztatów organizowanych w naszej szkole, udostępnią też swoje materiały szkoleniowe innym zainteresowanym nauczycielom z naszego województwa w ramach współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz na Targach Edukacyjnych. Wszystkie wyjazdy będą też szansą nawiązania kontaktów międzynarodowych z innymi nauczycielami z różnych ośrodków Europy.

Realizacja projektu będzie miała również pozytywny wpływ na partnerów projektu. Instytucja goszcząca w ramach wymiany doświadczeń i praktyk wzbogaci swój warsztat pracy o wiedzę z zakresu edukacji w Polsce,  kultury naszego kraju i regionu podkarpackiego. Instytucja  partnerska stanie się bardziej znana w Polsce i będzie mogła nawiązać współpracę z nowymi partnerami projektów mobilności, zachęconych przykładem pomyślnej realizacji naszego projektu.
Celem  zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia celów projektu prowadzony będzie ciągły i systematyczny monitoring projektu, zbierane i aktualizowane dane ilościowe i jakościowe. Zgromadzone w procesie monitorowania dane posłużą jako materiał do ewaluacji projektu. Narzędzia zastosowane do monitorowania projektu to: cząstkowe sprawozdania z realizacji projektu, lista obecności na zajęciach, certyfikaty, ankiety, raporty określające stopień wykonania zaplanowanych działań.