Samorząd Słuchaczy jest organizacją zrzeszającą wszystkich słuchaczy kształcących się w systemie zaocznym w szkołach licealnych i policealnych dla dorosłych w ZSKU w Rzeszowie.

Celem Samorządu Słuchaczy jest:

 • współdziałanie z ZSKU w Rzeszowie w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych placówki,
 • udzielanie pomocy słuchaczom w zakresie zdobywania wiedzy,
 • integracja słuchaczy,
 • organizowanie życia kulturalno - oświatowego wśród słuchaczy.

Jakie dzialania podejmuje samorząd?

Samorząd Słuchaczy inicjuje różnorodne formy działalności na terenie Szkoły, tj.:

 • organizuje kursy wyrównywania wiedzy, zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości, zajęcia z języków obcych i inne zajęcia dokształcające, które wynikają z aktualnych potrzeb,
 • organizuje działalność kulturalną dla słuchaczy (szkolne imprezy i uroczystości, wycieczki, koncerty, prelekcje, warsztaty, spotkania),
 • udziela różnorodnej pomocy słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizuje dyżury słuchaczy na terenie Szkoły,
 • udziela pomocy Szkole w przygotowaniu i obsłudze pisemnych i ustnych egzaminów dojrzałości,
 • wykonuje inne zgodne ze statutem prace na rzecz Szkoły.

Organami Samorządu Słuchaczy są:

 • Rada Samorządu Słuchaczy
 • Rady Semestrów
 • Komisja Rewizyjna

Rada Samorządu Słuchaczy:

 • coroczne opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia na Walnych Zebraniach rocznego planu pracy i rocznego preliminarza wydatków,
 • realizacja planów pracy, planów finansowych oraz uchwał Walnego Zebrania,
 • nadzór nad pracą Wydziałowych Rad Samorządu Słuchaczy,
 • coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Komisją Rewizyjną i na Walnym Zebraniu.