• przedmioty punktowane j.polski, j.obcy matematyka, wos
  • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
  • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII SANITARNYCH

Technik urządzeń sanitarnychTechnik uinżynierii sanitarnych zajmuje się projektowaniem, montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Absolwent technikum jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z techniką sanitarną.

W wyniku kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz praktykach odbywanych w firmach instalacyjnych technik urządzeń sanitarnych potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne. Sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych, zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy, może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na Politechnice.

mpwik

PATRONAT NAD KIERUNKAMI INSTALACYJNYMI SPRAWUJE MPWiK w Rzeszowie

Technik urządzeń sanitarnych Technik urządzeń sanitarnych