Logowanie
Twój login:
Twoje hasło:

Technikum nr 12 w RzeszowieTechnikum nr 12

 • TECHNIK GEODETA patronat WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INŻYNIERYJNEJ 
 • TECHNIK BUDOWNICTWA
              - z architekturą (Politechnika Rzeszowska)
              - z strażą pożarną (Komenda Wojewódzka
                                Straży Pożarnej w Rzeszowie)
              - z wojskiem (3 Batalion Inżynieryjny w Nisku)
 • TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
 • TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
 • TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY


NOWE KIERUNKI

 • TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
 • TECHNIK DRÓG I MOSTÓW
                - współpraca z 3 Batalionem Inżynieryjnym
 • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PATRONAT NAD KIERUNKAMI KOLEJOWYMI SPRAWUJE
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • TECHNIK GAZOWNICTWA
TECHNIK GEODETA

 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU GEODETY
Geodezja jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i techniki. Od czasów starożytnych wykorzystywana była przez człowieka w gospodarowaniu i obrocie gruntami. Obecnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw, rola zawodu geodety nieustannie wzrasta. Poza obrotem gruntami, gdzie geodezja jest w dalszym ciągu niezbędna, pomiary geodezyjne są wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień projektowych i badawczych w poszczególnych dziedzinach techniki jak również przy realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych. Prace geodezyjne pojawiają się już na początku każdej inwestycji budowlanej i mają na celu przygotowanie map pod kątem projektów, później pojawiają się prace mające na celu przeniesienie projektów na grunt, obsługę prac budowlanych i na koniec pomiary powykonawcze. W pracach wykorzystywane są nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną jak również technika komputerowa z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Geodeci znajdują zatrudnienie w licznych firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób

TECHNIK GEODETA patronat
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INŻYNIERYJNE

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

TECHNIK BUDOWNICTWA
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)
 • do wyboru: ogólny, z architektura, z wojskiem, z strażą pożarną.


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA
Zawód budowlańca to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Technik budownictwa zajmuje się wykonywaniem różnorodnych czynności związanych z pracami budowlanymi. Jest ekspertem, praktykiem w zakresie mniej skomplikowanych projektów konstrukcyjno - budowlanych, kosztorysowania, organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji technicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, wykorzystana specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w budownictwie oraz kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy, wyrobów i usług. Może pracować na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracji budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo – badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektowych. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Ludzie z branży budowlanej są najchętniej zatrudnianymi specjalistami, a to właśnie decyduje o przydatności zawodu.


TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
Technik urządzeń sanitarnych zajmuje się projektowaniem, montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Absolwent technikum jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z techniką sanitarną. W wyniku kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz praktykach odbywanych w firmach instalacyjnych technik urządzeń sanitarnych potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne. Sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych, zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy, może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi. Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na Politechnice.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;  wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym. W szkole są nauczyciele teoretycznych  i praktycznych przedmiotów zawodowych w wymaganym zawodzie, teren do zajęć praktycznych (ogród przyszkolny, park, sale warsztatowe), pomoce dydaktyczne, sale komputerowe do projektowania i kosztorysowania,  pracownie budowlane i geodezyjne. Nasza szkoła nawiązała też kontakty z firmami zajmującymi się zawodowo zarządzaniem terenami zielonymi.TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
Technik renowacji elementów architektury jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2011 roku. Jego zadania zawodowe obejmują takie zagadnienia, jak: prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych; projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej; wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków, własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.
W powiecie jak i na terenie Miasta Rzeszowa nie ma szkoły, która kształciłaby w tym zawodzie. Szkoła ma nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, pomieszczenia dobrze przygotowane do praktycznej nauki zawodu, narzędzia i pomoce dydaktyczne oraz współpracuje z firmami budowlanymi, firmami zajmującymi się sztukaterią i obróbką kamienia.

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU  TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Absolwent profilu technik automatyk sterowania ruchem kolejowym wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia i nadzorowania odpowiedniego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz przepisów i instrukcji.
Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy: kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem, posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi, analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej, oraz interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwanie powstałych usterek, prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową, utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń, regulowanie i konserwowanie czujników torowych, sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU  TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO


Absolwent profilu technik transportu kolejowego wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminami i instrukcjami. Zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i ładunków, organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlaku i posterunkach ruchu z uwzględnieniem obowiązujących ostrzeżeń i warunków atmosferycznych.
Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:opracowywanie i wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu pociągów, odpraw osób i przesyłek,organizowanie i doskonalenie pracy wszystkich na stacjach kolejowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych, kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej, nadzorowanie i koordynowanie pracy stacji kolejowej, nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach, gospodarka urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej, opracowywanie operatywnych planów pracy górki rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów, posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym.Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.TECHNIK GAZOWNIK
 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy  matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU  TECHNIK GAZOWNIK


Technik gazownictwa może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Wykonuje prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonuje próby szczelności, dokumentuje przebieg robót. Dodatkowo technik gazownictwa potrafi sporządzić dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót.
Zadania i czynności technika gazownictwa zależą od stanowiska, na jakim pracuje. Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi.

W zawodzie technika gazownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, prowadzeniem eksploatacji sieci i instalacji gazowych, w tym obsługi, konserwacji, remontów, napraw i prac kontrolno-pomiarowych oraz z projektowaniem i kosztorysowaniem robót. Technik gazownictwa zajmuje się: wdrażaniem na szeroką skalę nowoczesnych technik i technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, przy równoczesnym podnoszeniu stanu bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów i jednostek; planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych; dozorowaniem pracy urządzeń gazowych; modernizacją sieci i instalacji gazowych.powrót

YouTube
Muzyka
Ankieta
baner baner baner baner baner baner baner baner baner baner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.