UWAGA !!! zmiana miejsca egzaminu zawodowego dla zdających 11.01.2018r. o godz. 10.00 i o godz.14.00

Nowe miejsce egzaminu sala nad kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (w sąsiedztwie szkoły ZSKU Rzeszów)

Adres: Krakowska 18, 35-001 Rzeszów

Godziny egzaminów nie ulegają zmianom.

 

UWAGA EGZAMINY 2018/2018 sesja styczeń

egzaminy 2018 styczen

 

 

ikona egzamin zawodowyO egzaminie

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. ‎


 

ikona harmonogram 

Zgłoszenia do egzaminu >>>>

 

 

 

 


ikona pieniadzeInformacje o opłatch ze egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna - 171 zł
 • część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:
EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego
Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem (do 14.12.2015 r.)


ikona harmonogramHarmonogram

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Wykaz zdających dostępny w sekretariacie ZSKU Rzeszów lub na tablicy ogłoszeń .

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

 • dowód tożsamości
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem
 • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu
 • Przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane

WYKAZ I NAZWY KWALIFIKACJI OBJĘTYCH EGZAMINEM ZAWODOWYM

 • A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów
 • Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
 • E.08 Montaż instalacji elektrycznych

ikona warning1Ważne

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z część pisemnej.

Do pobrania:
Pobierz plik (Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018.pdf)Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2017-2018[Informacja]345 kB
Pobierz plik (Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2017-2018_ostateczna_zatw.pdf)Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2017-2018[Informacja]6300 kB
Pobierz plik (20170901 Harmonogram egzaminów w 2018 r. EGZ ZAW pub.pdf)Harmonogram egzaminu zawodowego[terminy egzaminu]468 kB