zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK GEODETA

technikum1

1. Technik geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.

Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości. W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

 

2. Informacje dodatkowe:
Nasze Technikum Geodezyjne jest w czołówce szkół geodezyjnych w Polsce jeśli idzie o Olimpijczyków startujących w Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Polsce.

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
1. Zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu.
2. Sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych.
3. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
1. Wznawianie znaków graficznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości.
2. Aktualizowanie i modernizowanie bazy danych katastu nieruchomości.
3. Wprowadzanie danych do państwowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

4. Sylwetka absolwenta

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą własną działalność. Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Technik geodeta:

- współpracuje z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych,

- za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map,

- na placu budowy wspomaga pracę budowniczych,

- zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek,

- bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli

 

5. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą własną działalność.

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasze Technikum posiada bardzo nowoczesny sprzęt geodezyjny w postaci: dalmierzy laserowych, niwelatorów, GPS oraz pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesne oprogramowanie geodezyjne, identyczne jak w firmach geodezyjnych.

 

 • Obraz
 • Obraz1
 • domek_1
 • geodezja_2
 • mapy
 • technik-geodeta
 • technik-geodeta1
 • technik-geodeta2
 • technikum
 • technikum1
 • technikum2

budownictwo5

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA

1. Technik budownictwa  prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Absolwenci są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. 

2. Informacje dodatkowe:

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.
3. Wykonywanie tynków.
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.
2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego.
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

 1. Sylwetka absolwenta.

       Absolwenci organizują, koordynują i kontrolują wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze, posługują się dokumentacją budowlaną, opracowują projekty organizacji budowy, sporządzają przedmiary i obmiary robót, harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizują się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.

   Mogą też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych.

 1. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

a) biurze projektowo-budowlanym,

b) przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,

c) wytwórniach prefabrykatów,

d) laboratorium budowlanym,

e) terenowym organie administracji państwowej w zakresie budownictwa.

            Absolwent może założyć własną firmę budowlaną.

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

a) pracownia budowlana wyposażonych w próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze, prezentacje i filmy instruktażowe dotyczące robót suchej zabudowy oraz robót wykończeniowych. Zestaw przepisów prawa budowlanego, normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, modele obiektów budowlanych.

b) pracownia rysunku technicznego wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe, modele brył i figur geometrycznych, rysunki elementów budowlanych.

c) warsztaty na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań do robót konstrukcyjno-budowlanych.

 • Obraz
 • Obraz1
 • Obraz2
 • Obraz3
 • Obraz4
 • budownictwo
 • budownictwo1
 • budownictwo2
 • budownictwo3
 • budownictwo4
 • budownictwo5

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ

Obraz

 1. Technik architektury krajobrazu to kierunek, który łączy w sobie wiedzę teoretyczną z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych, ale również kształtuje wrażliwość na piękno i estetykę   krajobrazu.

To zawód ściśle związany z kształtowaniem przestrzeni egzystencjalnej człowieka zgodnie z jego potrzebami i w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym.

To zawód, który wraz z dynamicznym postępem i rozwojem cywilizacji ma duży wpływ na ład przestrzenny i charakter otoczenia. Technik architektury krajobrazu CHRONI – PROJEKTUJE -  REALIZUJE – PIELĘGNUJE. Zatem jest to zadanie dla osób odpowiednio przygotowanych do zawodu i świadomych konsekwencji swoich działań.

2. Informacje dodatkowe – innowacja: elementy architektury wnętrz .

 

3.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

ORG.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

1. Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,

2. Opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,

3. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

ORG.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

1. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni.

2. Opracowywanie projektów obiektów małej architektury.

3. Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) świadomego kształtowania i ochrony krajobrazu przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie ogrodów przydomowych, terenów zielni miast i obszarów wiejskich;

b) nadzorowania zabiegów pielęgnacyjnych w parkach i starodrzewach;

c) produkowania roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego dla potrzeb małej architektury ogrodowej;

d) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni w miastach i na obszarach wiejskich;

e) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

f) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

g) wyznaczania miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów;

h) posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i konserwacji terenów zieleni;

i) dokonywania wyboru drzew, krzewów, bylin, i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;

j) przygotowywania receptury mieszanek podłoża, ziemi, torfu i nawozów mineralnych;

k) rekultywowania terenów zdegradowanych;

l) pielęgnowanie zieleni na osiedlach, w parkach i przed obiektami użyteczności publicznej;

ł)  nadzorowania przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów;

m) opracowywania ekspertyz dendrologicznych;

n) obsługiwanie sprzętu specjalistycznego (wykaszarki, zagęszczarki, pilarki itp.);

o) prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),

- w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,

- gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,

- w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),

- w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem
i pielęgnowaniem terenów zieleni,

- biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,

- w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu
(np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

- jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),

- w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,

- w pracowniach architektury i urbanistycznych

- w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni

- prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

- posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe;  profesjonalną pracownię architektury krajobrazu;

- w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu;

- w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin;

- zajęcia praktyczne na terenie szkoły, w firmach partnerskich

 • Obraz
 • Obraz1
 • Obraz2
 • Obraz3

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Obraz3 Copy

 1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem jego utworzenie było wynikiem m.in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej, w opinii których rynek budowlany oczekuje coraz wyższej jakości prac wykończeniowych - współczesne trendy na rynku budowlanym opierają się głównie na innowacyjności (nastawienie proekologiczne oraz technologiczne) oraz nowoczesnej jakości stosowanych materiałów i rozwiązań. Stąd, jak podkreślali pracodawcy, niezbędne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w tym obszarze i dotychczasowy, zawodowy poziom kształcenia, stał się niewystarczający.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

 

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

1. Montowanie systemów suchej zabudowy.

2. Wykonywanie robót malarskich.

3. Wykonywanie robót tapeciarskich.

4. Wykonywanie robót posadzkarskich.

5. Wykonywanie robót okładzinowych.

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

2. Koordynowanie prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie.

3. Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych.

4. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

4. Sylwetka absolwenta.

    Absolwent realizuje projekty wnętrz, organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe, określaja zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych, rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych tj. robót podłogowych,   robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich, robót okładzinowych;

Technik robót wykończeniowych, także kontroluje przebieg robót remontowych obiektów budowlanych, oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych, wykonuje  harmonogram  prac budowlanych, sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

 1. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

a) firmie budowlanej,

b) organach administracji państwowej i samorządowej,

c) administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

d) biurze projektowo-budowlanym,

e) przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,

f) wytwórniach prefabrykatów,

g) laboratorium budowlanym,

h) terenowym organie administracji państwowej w zakresie budownictwa.

Absolwent może założyć własną firmę budowlaną.

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

a) pracownia budowlana wyposażonych w próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze, prezentacje i filmy instruktażowe dotyczące robót suchej zabudowy oraz robót wykończeniowych. Zestaw przepisów prawa budowlanego, normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, modele obiektów budowlanych.

b) pracownia rysunku technicznego wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe, modele brył i figur geometrycznych, rysunki elementów budowlanych.

c) pracownie warsztatowe na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań do robót: suchej zabudowy, malarsko-tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych.

 • Obraz2_Copy
 • Obraz3_Copy
 • Obraz3a_Copy
 • Obraz4_Copy
 • Obraz_Copy

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

 

Obraz

1. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym  to dziedzina pracy odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, jak również firm zajmujące się automatyką kolejową i szerzej rozumianą – opartą na nowoczesnych systemach informatycznych i łączności światłowodowej oraz bezprzewodowej.

 

2. Informacje dodatkowe.

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie często w praktycznych zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach mogą sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu. Ponadto przyszli pracownicy dla tego kierunku kształcenia chętnie oferują patronat, a dla niektórych uczniów fundują stypendia i dają gwarancje zatrudnienia.

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

1. Montowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych.

2. Montowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.

3. Montowanie urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym.    

4. Diagnozowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

5. Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.

6. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym.

 4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym będzie przygotowany do wykonywania zadań:

a) montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

b) montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,

c) montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,

d) budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,

      e) prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

5. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym znajduje zatrudnienie w:

Liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z automatyką, energetyką, firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowania produkcją, firmach produkcyjnych sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach.

 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia sterowania ruchem kolejowym, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką i z projektorem multimedialnym, oprogramowanie symulacyjne do prowadzenia ruchu kolejowego, stanowiska składające się z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i dyspozytorskiej, informacji audiowizualnej i informacji sygnalizacyjnych, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne.

Kształcenie praktyczne odbywa się w warunkach rzeczywistych na infrastrukturze kolejowej. 

 • Obraz
 • Obraz1
 • Obraz2

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

dsc 0051 1024x678

1. Technik transportu kolejowego to dziś niezwykle pożądany na rynku, a jednocześnie bardzo wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do realizacji specyficznych i trudnych zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania kolei.

2. Informacje dodatkowe. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie często w praktycznych zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach mogą sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu. Ponadto przyszli pracownicy dla tego kierunku kształcenia chętnie oferują patronat, a dla niektórych uczniów fundują stypendia i dają gwarancje zatrudnienia.

 

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

1. Organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu.

2. Obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej.

3. Nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej.

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

1. Planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych.

2. Zarządzanie taborem kolejowym.

3. Przygotowanie do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.

4. Zestawianie, zarządzanie i obsługa pociągów.

 4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik transportu kolejowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) obsługi przewozów pasażerskich, tj. obsługi taboru pasażerskiego, obsługi podróżnych oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji powyższych zadań,

b) obsługi przewozów towarowych, tj. obsługi taboru ruchu towarowego, obsługi klientów oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji powyższych zadań,

c) obsługi infrastruktury kolejowej stacyjnej i liniowej,

d) obsługi taboru kolejowego po ukończeniu dodatkowych kursów.

5. Technik transportu kolejowego znajduje zatrudnienie w:

a) jednostkach przewoźników branży kolejowej:

- w zespołach handlowych: drużyny konduktorskie, kasjerzy, doradcy klienta, rewidentów taboru,

- w zespołach pracowników eksploatacji taboru kolejowego: rewident, manewrowy, nastawniczy,

- w zespołach obsługi taboru: maszynista (po odbyciu kursu)

b) jednostkach infrastruktury branży kolejowej: nastawniczy, dyżurny ruchu (po odbyciu kursu),

c) jednostkach zaplecza kolejowego,

d) https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/praca/aktualne-oferty-pracy/

e) https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/praca/aplikacja.html

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia sterowania ruchem kolejowym, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie symulacyjne do prowadzenia ruchu kolejowego, oprogramowanie wspomagające realizację procesu przewozowego, stanowiska składające się z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności telefonicznej, radiotelefonicznej.

 • Obraz
 • Obraz1
 • dsc_0005 678x1024
 • dsc_0008 678x1024
 • dsc_0014 678x1024
 • dsc_0018 1024x678
 • dsc_0020 1024x678
 • dsc_0024 678x1024
 • dsc_0027 1024x678
 • dsc_0041 1024x678
 • dsc_0046 1024x678
 • dsc_0051 1024x678
 • dsc_0058 1024x678
 • dsc_0067 1024x678
 • dsc_0069 1024x678
 • dsc_0071 1024x678
 • dsc_0098 1024x678
 • dsc_0102 1024x678
 • dsc_0109 1024x678
 • dsc_0115 1024x678
 • dsc_0118 1024x678
 • dsc_0124 678x1024
 • dsc_0126 1024x678
 • dsc_0128 1024x678
 • dsc_0132 1024x678
 • dsc_0141 1024x678
 • dsc_0146 1024x678
 • dsc_0150 1024x678
 • dsc_0158 1024x678
 • dsc_0181 1024x678
 • dsc_0191 1024x678
 • dsc_0221 1024x678
 • dsc_0234 1024x678
 • dsc_0237 1024x678
 • dsc_0239 1024x678
 • dsc_0251 1024x678
 • dsc_0272 1024x678
 • dsc_0279 1024x678
 • dsc_0282 1024x678
 • dsc_0286 678x1024
 • dsc_0292 1024x678
 • dsc_0298 1024x678
 • dsc_0301 1024x678
 • dsc_0320 1024x678
 • dsc_0357 1024x678
 • dsc_0360 1024x678
 • dsc_0369 1024x678
 • dsc_0375 1024x678
 • dsc_0380 1024x678
 • dsc_0400 678x1024
 • dsc_0407 1024x678
 • dsc_0409 1024x678
 • dsc_0413 1024x678
 • dsc_0416 1024x678
 • dsc_0418 1024x678
 • dsc_0424 1024x678
 • dsc_0425 1024x678
 • dsc_0429 1024x678
 • dsc_0432 1024x678
 • dsc_0435 1024x678
 • dsc_0437 1024x678
 • dsc_0475 1024x678
 • dsc_0491 1024x678
 • dsc_0504 1024x678
 • dsc_0505 1024x678
 • dsc_0510 1024x678
 • dsc_0511 1024x678
 • dsc_0541 1024x678
 • dsc_0545 1024x678
 • dsc_0551 678x1024
 • dsc_0553 1024x678
 • dsc_0555 1024x678
 • dsc_0557 1024x678
 • dsc_0558 1024x678
 • dsc_0561 1024x678
 • dsc_0568 1024x678
 • dsc_0571 1024x678
 • dsc_0573 1024x678
 • dsc_0590 1024x678
 • dsc_0594 1024x678
 • dsc_0599 1024x678
 • dsc_0618 1024x678
 • dsc_0684 1024x678
 • dsc_0688 1024x678
 • dsc_0700 678x1024
 • dsc_0708 678x1024
 • dsc_0710 678x1024
 • dsc_0723 678x1024
 • dsc_0726 678x1024
 • dsc_0727 678x1024
 • dsc_0749 678x1024
 • dsc_0770 678x1024
 • dsc_0779 678x1024
 • dsc_0787 1024x678
 • dsc_0794 678x1024
 • dsc_0801 1024x678
 • dsc_0804 1024x678
 • dsc_0806 1024x678
 • dsc_0807 1024x678
 • dsc_0817 1024x678
 • dsc_0832 1024x678
 • dsc_0838 678x1024
 • dsc_0846 678x1024
 • dsc_0849 678x1024
 • dsc_0851 678x1024
 • dsc_0902 1024x678
 • dsc_0912 678x1024
 • dsc_0929 678x1024
 • dsc_0933 1024x678
 • dsc_0934 1024x678
 • dsc_0935 1024x678
 • dsc_0939 678x1024
 • dsc_0946 1024x678
 • dsc_0949 678x1024
 • dsc_0952 678x1024
 • dsc_0954 1024x678
 • dsc_0960 678x1024
 • dsc_0961 678x1024
 • dsc_0967 678x1024
 • dsc_0971 1024x678
 • dsc_0980 678x1024
 • dsc_0998 1024x678
 • dsc_0999 678x1024

 

 

 

 

 

 

 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

 

most

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.
Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami. Kieruje prac ą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej. Dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.

Wykonuje obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badania laboratoryjne materiałów drogowych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje projekty organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy.
Kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót. Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych.

 

plk logo

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.

W dniu 24 marca 2015r. Dyrektor ZSKU w Rzeszowie podpisał porozumienie z PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. o utworzeniu KLAS PATRONACKICH w zawodach KOLEJOWYCH .

PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. deklarują przyznanie stypendiów uczniom klas patronackich od średniej ocen 3,5 w kwocie 200-500 złotych/miesięcznie (od 3-go semestru), po ukończeniu poszczególnych klas PREMIA.

Gwarantowana praca w PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. dla stypendystów.

 

 

 

18.03. supnowRZESZÓW. Fachowcy z Zakładu Linii Kolejowych odchodzą na emeryturę i ich miejsce zajmą przeszkoleni uczniowie technikum.

To jedyna taka szkoła na Podkarpaciu. Uczniowie pierwszej klasy Technikum nr 12 w Rzeszowie kształcą się na kierunkach kolejowych i za trzy lata będą mieć zapewnioną pracę w Polskich Liniach Kolejowych.

Od września ub. roku w technikum Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie uruchomiono kierunek: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Kształci się na nim 24 uczniów.

- Przy ubiegłorocznym naborze było duże zainteresowanie uczniów na kierunek automatyk sterowania ruchem kolejowym – poinformował nas Grzegorz Kołodziej, wicedyrektor ZSKU. – W technikum są bowiem trudne przedmioty: automatyka, elektronika i elektromechanika. Pewne jest natomiast, że po czterech latach nauki ci uczniowie znajdą pracę w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Od września br. utworzone zostaną w technikum dwa nowe kierunki: technik dróg i mostów kolejowych oraz technik transportu kolejowego. Kształcenie w tym kierunku to odpowiedź na potrzeby Polskich Linii Kolejowych, które potrzebują fachowców. Z tej firmy na emeryturę odchodzi średnio około 70 pracowników rocznie. Nie ma następców, dlatego obecnie uczniowie pierwszej klasy mają już gwarancję pracy. W tej sprawie Zespół Szkół KU podpisał umowę ze spółką PKP PLK. Przedsiębiorstwo to też funduje miesięczne stypendia.

Pierwszoklasiści dostają po 300 zł stypendium naukowego, przyszli drugoklasiści otrzymają po 350 zł, trzecioklasiści po 400 zł, a czwartoklasiści po 500 zł. Wystarczy mieć średnią ocen 3 i pół, dobre zachowanie i odpowiednią frekwencję na lekcjach.

Całość http://supernowosci24.pl/prace-na-kolei-maja-zapewniona/

 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka/geografia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK ELEKTROENERGETYKI TRANSPORTU SZYNOWEGO

wer1Technik elektroenergetyk transportu szynowego organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Organizuje stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.

Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych taboru. Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych. Sprawdza obwody główne, pomocnicze i sterujące taboru kolejowego oraz usuwa występujące w nich usterki. Ocenia stan baterii akumulatorów, nastawia wartości prądu ładowania oraz reguluję pracę regulatora napięcia. Sprawdza działanie poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie jazdy. Ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych,, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych.

Posługuje się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Sporządza dyspozycje pisemne do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego. Odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca technika elektroenergetyka transportu szynowego odbywa się najczęściej w rozdzielniach, w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu.

plk logo

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.

W dniu 24 marca 2015r. Dyrektor ZSKU w Rzeszowie podpisał porozumienie z PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. o utworzeniu KLAS PATRONACKICH w zawodach KOLEJOWYCH .

PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. deklarują przyznanie stypendiów uczniom klas patronackich od średniej ocen 3,5 w kwocie 200-500 złotych/miesięcznie (od 3-go semestru), po ukończeniu poszczególnych klas PREMIA.

 
Gwarantowana praca w PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. dla stypendystów.

srebny medal ranking rzeszow technikumMiło jest nam poinformować, że według najnowszego rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanego przez portal WaszaEdukacja.pl Nasza placówka zajęła drugie miejsce wśród najlepszych techników w mieście Rzeszowie.

 

Więcej >>>

 

 

Jakich zawodów można się uczyć w szkołach w Rzeszowie oraz jakie zawody rekomendują pracodawcy.

rz na zawodo

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 177481200,   
17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu