zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

stypendia 2

STYPENDIA W ZSKU

 • Stypendia za wyniki w nauce (stypendium dyrektorskie)
 • Stypendia OŚWIATA
 • Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce
 • Stypendia dla uczniów uzdolnionych
 • Zasiłki szkolne
 • Stypendia szkolne
 • Stypendiu PKP PLK S.A.
 • Stypendiu PKP INTERCITY

 

Do pobrania:
Pobierz plik (httpswww.plk-sa.plfilespublicuser_uploadpdfEdukacjauchw_501_2016_Regulamin_stypendialny_szkoly_srednie.pdf.pdf.pdf)uchw_501_2016_Regulamin_stype[Stypednia PKP PLK S.A.]399 kB
Pobierz plik (INTERCITY Regulamin_program_stypendialny_13.10.2017_ap.pdf)INTERCITY Regulamin_program_stypendialny_13.10.2017_ap[Stypendium PKP INTERCITY S.A.]297 kB
Pobierz plik (regulamin_stypednia_dyre.pdf)Regulamin[Regulamin stypednia dyrektorskiego]313 kB
Pobierz plik (wniosek_z_bankiem.pdf)Wniosek z nr konta[Wniosek do stypednium dyrektorskiego]224 kB

 

stypendia1 

Stypendia za wyniki w nauce (stypendium dyrektorskie)


Wysokość stypendium: 150zł (jednorazowa wypłata/semestr)
Warunki otrzymania:

 1. średnia ocen za semestr z religią: 4.94
 2. zachowanie: bardzo dobre i wzorowe
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej


Uwaga:

Średnia ocen liczna jako śródroczna i końcoworoczna (semestralna) z religią.
Wychowawca klasy składa wypełniony wniosek do komisji stypendialnej (Pani L.Wroniak - pedagog szkolny).
Prosimy z wnioskiem dostarczyć informację o rachunku bankowym.

ZAŁACZNIKI na końcu artykułu !!!!!

 

stypendia1

 

Stypendia OŚWIATA

 

Wszelkie informacje związane z stypendiami, zasiłkami, wyprawkami szkolnymi można znaleźć na stronie www.rzeszo.pl w zakładce oświata


Bezpośredni link:   http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata

 

stypendia1

 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

 

Warunki
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1. gimnazjum klasy II i III,
2. liceum technikum,
3. zasadniczej szkoły zawodowej.

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 

 

stypendia1

 

Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce

 

Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za szczególne osiągnięcia

więcej informacji >>>

 

stypendia1

 

Stypendia dla uczniów uzdolnionych

 

Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego 

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

Zasiłki szkolne

 

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,


Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendia szkolne

 

Warunki
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium  szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 75, poz. 1362 ze zm.); obecnie wynosi ona 351 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą się ubiegać:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uchwała Nr 501/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Więcej informacji >>>>

 

stypendia1

 

Stypendia PKP INTERCITY S.A.

Regulamin  programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  fundowanego przez  „PKP Intercity” S.A. w latach 2017-2020 (dalej jako: ”Regulamin”) 

 
§ 1


1. „PKP Intercity” S.A., zwana dalej „Fundatorem” prowadzi program stypendialny dla uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „Szkołami”.

2. Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz  zapewnienie Fundatorowi wykwalifikowanej kadry zawodowej.

3. Fundator decyduje o:

a) kierunkach kształcenia objętych programem stypendialnym,

b) liczbie przyznanych stypendiów na danym kierunku kształcenia w każdym roku szkolnym w poszczególnych Szkołach.

4. Fundator przekaże Szkole limity liczby Stypendystów do dnia 15 listopada 2017 r. 

5. Jednostki organizacyjne „PKP Intercity” S.A. upoważnione są do zawierania umów ze Stypendystami oraz do występowania w imieniu „PKP Intercity” S.A. w zakresie stypendium.

Więcej informacji >>>>

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu